fb tt
Rehabilitacja kardiologiczna – dlaczego jest konieczna?

Rehabilitacja według definicji Światowej Organizacji Zdrowia to “suma działań podejmowanych dla zapewnienia najlepszego, możliwego do osiągnięcia stanu fizycznego, psychicznego i socjalnego pacjenta tak, by mógł on powrócić do pełnienia dotychczasowej roli w rodzinie, zawodzie, społeczeństwie”.  Natomiast rehabilitacja kardiologiczna to działanie wielokierunkowe mające z jednej strony na celu skrócenie czasu leczenia po takich zdarzeniach jak zawał serca, operacja kardiochirurgiczna czy niewydolność serca, a z drugiej strony mające za zadanie zmniejszenie ryzyka wystąpienia tych zdarzeń, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości i przedłużenia życia pacjenta. Dlatego jest niezbędna.

W rehabilitacji kardiologicznej wyróżniamy siedem zasad:

 • KOMPLEKSOWOŚĆ (czyli nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także zwrócenie uwagi na właściwe leczenie farmakologiczne, wybór odpowiedniej diety czy praca nad uzależnieniami, jak palenie papierosów)
 • INTEGRACJA DZIAŁAŃ SPECJALISTÓW (z lekarzem kardiologiem koordynującym te działania)
 • SZYBKOŚĆ WDROŻENIA (im szybciej, tym lepiej)
 • WIELOETAPOWOŚĆ (pierwszy etap już w szpitalu, np. tuż po zawale serca, później dwa kolejne etapy)
 • CIĄGŁOŚĆ (najlepiej „dożywotnio”)
 • INDYWIDUALIZACJA (rehabilitacja „skrojona” na miarę – dostosowana do możliwości pacjenta)
 • BEZPIECZEŃSTWO (powinno być priorytetem)

Koordynatorem zespołu opiekującego się pacjentem rehabilitowanym kardiologicznie jest kardiolog (przedstawia to Rycina 1).  Współpracuje on z innymi specjalistami, jak fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, pielęgniarka czy np. seksuolog.   

Ryc. 1. Integracja działań specjalistów

                       

Cykl rehabilitacji kardiologicznej składa się z kilku podstawowych elementów, do których należą:

 • Ocena stanu ogólnego pacjenta
 • Ulepszenie farmakoterapii
 • Ulepszenie funkcji elektronicznych urządzeń wszczepialnych (np. stymulatory serca)
 • Leczenie ruchem (trening fizyczny) i fizykoterapia (zabiegi wykorzystujące różne czynniki fizyczne, takie jak np. ultradźwięki czy elektrostymulację)
 • Terapia psychologiczna
 • Modyfikacja stylu życia
 • Edukacja pacjentów i ich rodzin
 • Ocena efektów

Rehabilitacja kardiologiczna od wielu lat dzieli się na 3 etapy (przedstawione na Rycinie 2), gdzie etap I to rehabilitacja szpitalna - wczesna po zdarzeniu takim jak np. zawał serca czy po operacji kardiochirurgicznej, a etap III to faza ambulatoryjna, która jako prozdrowotny tryb życia, powinna trwać do końca życia pacjenta.

Ryc. 2. Etapy rehabilitacji kardiologicznej.

W ostatnich latach najwięcej zmieniło się w II etapie rehabilitacji, czyli jej kontynuacji. Może być ona prowadzona na trzy sposoby (przedstawione na Rycinie 3):

 • w szpitalu (czas pobytu do 35 dni) – potrzebne skierowanie wystawione przy wypisie z oddziału kardiologii ,
 • ambulatoryjnie (24 trening wysiłkowy w ośrodku lub oddziale dziennym w ciągu 3 miesięcy ) - potrzebne skierowanie z poradni kardiologicznej,
 • w ramach telerehabilitacji hybrydowej (5 treningów szkoleniowych w szpitalu, a następnie 20-24 treningi w miejscu zamieszkania) – potrzebne skierowanie do poradni kardiologicznej przy wypisie z oddziału kardiologicznego albo dostarczone z innej poradni (w tym z POZ).

Ryc. 3. Etap II rehabilitacji kardiologicznej (kontynuacji)

Dużą zmianą w opiece nad pacjentami, był wprowadzony w 2017 roku program KOS-Zawał -program dla pacjentów po zawale serca. Jest to opieka nad pacjentem z uwzględnieniem rehabilitacji kardiologicznej, obejmująca 12 miesięcy od zawału serca, podczas których pacjent odbywa co najmniej 5 wizyt kardiologicznych. W ciągu tego roku pacjent ma „swojego kardiologa”, który nadzoruje leczenie farmakologiczne, wykonywanie badań dodatkowych (np. lipidogram czy echo serca) oraz decyduje o potrzebie dodatkowego leczenia zabiegowego (np. wszczepienie stymulatora serca). Pacjent będący w szpitalu z powodu zawału serca powinien się dowiedzieć, czy w tym szpitalu prowadzony jest program KOS-Zawał – jeżeli tak, to potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Podsumowanie

Rehabilitacja kardiologiczna to suma działań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjenta oraz jego przedłużenia. Dlatego też powinna być stosowana u większości osób z chorobami układu krążenia, a zwłaszcza po zawałach serca, z niewydolnością serca czy po operacjach kardiochirurgicznych.